mysql

pkg_add -r mysql50-server だとcharsetにujisとかを入れられないっぽい。


# cd /usr/ports/database/mysql50-server
# make with-charset=ujis with-xcharset=all